Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
Październik
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 października

 • 1905 - Tajny zjazd nauczycieli w Pilaszkowie. Przybyło około 80-ciu delegatów nauczycielskich z byłej Kongresówki. Powołano Związek Nauczycieli Ludowych oraz uchwalono, że nauka w szkołach początkowych odbywać się będzie w języku polskim. Data 1 października 1905 roku uważana jest za dzień powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego (nazwa zmieniona od 1933 roku).
9 października

 • 1404 - Erekcja parafii przy kościele św. Ducha. Parafia została erygowana przez arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego. Kościół dla nowej parafii pobudowany został przez Janka z Uniejowa
10 października

 • 1669 - Przywilej wystawiony przez króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego potwierdzający wcześniejsze nadania królów polskich zwalniające mieszkańców Łowicza z płacenia cła i targowego.
13 października

 • 1912 - Uroczyste otwarcie Łaźni Miejskiej. Łaźnia została zbudowana przez magistrat miasta w 1902 roku. Jednak dopiero działania Towarzystwa Higienicznego ze stojącym na czele dr Stanisławem Stanisławskim pozwoliły na oddanie łaźni do użytku publicznego. Poświęcenia Łaźni Miejskiej dokonał ks. Maksymilian Cichocki. Z tej okazji ukazał się (11X) specjalny numer kąpielowy "Łowiczanina".
14 października

 • 1668 - Konsekracja kolegiaty łowickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja. Odbudowy nowego kościoła kolegiackiego podjął się ok. 1652 roku ówczesny prymas Maciej Łubieński h. Pomian (herb nad głównym wejściem do kościoła), który "nakładem wspanialszym aniżeli królewskim" zbudował kolegiatę w formie istniejącej do dzisiaj. Nowy murowany kościół połączył istniejące kaplice prymasów: Uchańskiego, Tarnowskiego, Wężyka i Lipskiego. Przebudową kolegiaty kierował Tomasz Poncino. Konsekracji kolegiaty dokonał prymas Mikołaj Prażmowski.
15 października

 • 1639 - Pożar na ulicy Mostowej. Ogień obrócił "w perzynę" całą ulicę Mostową, dopiero co odbudowaną po największym pożarze miasta w 1635 roku.
 • 1991 - Miasto opuszczają ostatni żołnierze radzieccy. W dniu tym z Łowicza wyjechali ostatni żołnierze i cywile stacjonujący (od zakończenia II wojny światowej) w jednostce przy ul. Kiernozkiej (obecnie ul. Seminaryjna).
20 października

 • 1655 - Pożar kościoła i klasztoru bernardynów. Szwedzi stacjonujący w Łowiczu poczynili znaczne straty w zabudowaniach klasztornych. Zniszczony został klasztor i kościół bonifratrów, kościół św. Jana Chrzciciela, kaplica św. Krzyża oraz klasztor dominikanów. Sprofanowana została również dopiero co odbudowana kolegiata łowicka. Nie ucierpiał tylko klasztor i kościół ss. bernardynek.
21 października

 • 1917 - Kaplica św. Karola Boromeusza zostaje oddana katolikom. Kaplica została zamieniona w 1886 roku na cerkiew prawosławną. Młodzież katolicka miała uczestniczyć w nabożeństwach w kościele popijarskim. Poświęcenia zwróconej kaplicy dokonał proboszcz parafii św. Ducha ks. Jan Niemira.
22 października

 • 1710 - Zaraza w mieście. Dlatego też sesja Kapituły łowickiej odbyła się Strzelcewie koło Łowicza. Prymas Stanisław Szembek mianował kanonikiem Jana Rolicz Owsianego z obowiązkiem głoszenia kazań.
24 października

 • 1419 - Przywilej arcybiskupa Mikołaj Trąby. W roku tym arcybiskup przeprowadził unifikację prawa miejskiego dla całej konurbacji wg prawa średzkiego (teutońskiego). Mieszczanie zostali wyjęci od jurysdykcji obcych starostów i urzędników, a poddani zostali pod jurysdykcję wójta łowickiego. Wójt mógł sądzić sprawy sporne i kryminalne mieszczan łowickich. Od wyroku można było odwołać się do starosty arcybiskupiego (pośrednio do samego arcybiskupa).
 • 1553 - Dekret starosty łowickiego nakazujący kmieciom i wójtom wiejskim powrót do swoich dóbr w mieście Łowiczu lub ich sprzedanie.
27 października

 • 1901 - Powstanie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łowiczu. W dniu tym odbyło się zebranie założycielskie, na którym 130 członków-założycieli złożyło kapitał w sumie prawie 20 tysięcy rubli. Jednocześnie powołano Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną. Zadaniem towarzystwa było udzielanie pożyczek na rozbudowę życia gospodarczego w mieście. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu przemianowane w 1922 roku na Spółdzielczy Bank Ziemi Łowickiej, było jedną z prężniej działających instytucji społeczno - kredytowych obok działających m.in. Żydowskiego Banku Spółdzielczego i Komunalnej Kasy Oszczędności.
30 października

 • 1658 - Zmarł Andrzej Kazimierz Cebrowski, lekarz, aptekarz i kronikarz. Był nadwornym lekarzem prymasów: Gembickiego, Wężyka i Lipskiego. Związany z rodzinną tradycją (przywilej aptekarski z 1566 roku) prowadził w Łowiczu aptekę. Był pierwszym kronikarzem miasta, napisał "Roczniki miasta Łowicza pisane w latach 1648 - 59" oraz sporządził kopiarz dokumentów miasta. Po pożarze miasta w maju 1635 roku ufundował kościół szpitalny św. Leonarda. Zmarł na zarazę w Łowiczu.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]